Ontdek ons aanbod Online Teambuilding

Masthead all

Privacyverklaring

Gegevensverwerking

Privacyverklaring ECCO LA LUNA bv

Ecco la Luna verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@eccolaluna.be

Zoals de wetgeving ons vraagt, hebben wij ook een Ecco La Luna register aangemaakt met een overzicht van de verwerking van de gegevens conform de GDPR wetgeving.

Verwerkingsdoeleinden en Rechtsgrond(en) van de verwerking Bij Ecco La Luna hechten we veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Ze worden door Geert Debusschere, Zaakvoerder Ecco La Luna BV, Vluchtenboerstraat 27A, 9890 Gavere, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, en het verzenden van voor beperkte direct marketing (om u inhoudelijk te informeren over nieuwigheden en evoluties in ons aanbod) op basis van artikel 6.1 (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ECCO LA LUNA verbonden zijn of met enige andere partner van ECCO LA LUNA. ECCO LA LUNA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@eccolaluna.be

Direct marketing De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Vraag offerte

Standaard of op maat?